Vraag en antwoord
 • Kan ik financiële ondersteuning krijgen van de rijksoverheid als ik mijn rijksmonument wil onderhouden?

  De rijksoverheid stimuleert planmatig onderhoud van rijksmonumenten met instandhoudingssubsidie. Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kunnen bij Nationaal Restauratiefonds terecht voor een laagrentende lening. Bezit of beheert u een ander type rijksmonument, zoals een kerk of molen dan kunt u subsidie aanvragen voor regulier onderhoud. Dit is de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Meer informatie over deze regeling leest u op www.monumenten.nl.

 • Wat betekent Sim?

  Sim staat voor Subsidieregeling instandhouding monumenten. Het is een subsidieregeling om planmatig onderhoud van rijksmonumenten te stimuleren. Alle informatie over de regeling is te vinden op www.monumenten.nl

 • Hoe vraag ik instandhoudingssubsidie aan?

  U kunt instandhoudingssubsidie online of analoog aanvragen via de website monumenten.nl gedurende de aanvraagperiode. Deze periode loopt in ieder jaar van 1 februari tot en met 31 maart.

 • Wat zijn de voorwaarden om instandhoudingssubsidie aan te vragen?

  U bent in het bezit van een rijksmonument dat niet primair bedoeld is voor bewoning. U wilt dit rijksmonument onderhouden en u stelt voor dit onderhoud een meerjarenonderhoudsplan en een begroting op. Voor de subsidieaanvraag zijn de volgende zaken noodzakelijk:

  1. Bij een aanvraag om subsidie wordt gebruik gemaakt van het hiervoor door de minister vastgestelde aanvraagformulier.
  2. In het aanvraagformulier kunnen de volgende bescheiden worden gevraagd:
  •  een instandhoudingsplan of een meerjarenbegroting als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b,
  • een actueel inspectierapport en, indien niet in het inspectierapport opgenomen, een of meer actuele overzicht - en detailfoto's die een duidelijke indruk geven van het beschermd monument of zelfstandig onderdeel en zijn gebreken,
  • met uitzondering van molens, beschermde archeologische monumenten en groene monumenten, een verzekeringspolis waaruit de herbouwwaarde blijkt, of voor zover geen verzekering is afgesloten of de herbouwwaarde niet uit de verzekeringspolis blijkt, een door een verzekeraar geaccepteerde taxatie van de herbouwwaarde.

  Toelichting op de aanvraag

  De herbouwwaarde moet door een verzekeringsmaatschappij zijn geaccepteerd. In principe blijkt de herbouwwaarde uit een verzekeringspolis of uit het taxatierapport waarnaar deze polis verwijst. In dat laatste geval dienen zowel een kopie van de polis als van het taxatierapport te worden overgelegd. Voor monumenten die niet verzekerd zijn, dient een taxatie overgelegd te worden die is geaccepteerd door een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld in een offerte. Bij de taxatie toont de aanvrager aan dat deze wordt geaccepteerd door een verzekeraar. Dit zal vooral spelen bij overheden die hun bezit doorgaans niet verzekeren.

  • voor zover het een zelfstandig onderdeel betreft dat is aan te merken als een zelfstandige bouwkundige eenheid of als een toren van een kerkgebouw, een tekening waarop het zelfstandig onderdeel duidelijk is weergegeven ten opzichte van aangrenzende zelfstandige onderdelen,
  • voor zover het een zelfstandig onderdeel van een beschermd archeologisch monument betreft, een overzichtskaart waarop de betrokken kadastrale percelen zijn aangegeven,
  • voor zover het een groen monument betreft, een overzichtskaart van de groenaanleg met de plaats van de werkzaamheden en voor zover het een zelfstandig onderdeel betreft, de betrokken kadastrale percelen,
  • voor zover het instandhoudingsplan ingrijpende werkzaamheden omvat, voldoende gegevens en bescheiden waaruit, aanvullend op het inspectierapport, de technische of fysieke staat van het beschermd monument of zelfstandig onderdeel nauwkeurig blijkt en waarmee de noodzaak van de ingrepen voldoende wordt onderbouwd, en
  • voor zover de aanvraag een kerkgebouw betreft, een verklaring van de eigenaar dat het kerkgebouw gedurende de periode waarvoor subsidie wordt gevraagd bestendig wordt gebruikt.
 • Mijn rijksmonument bestaat uit zowel gebouwde als groene onderdelen. Kan ik het formulier voor instandhoudingssubsidie gebruiken?

  U kunt hetzelfde aanvraagformulier gebruiken. Het formulier bevat namelijk drie bijlagen voor gebouwd, groen en archeologie. U mag dus meerdere onderdelen opnemen in een aanvraag. Let er wel op dat u voor elk onderdeel een aparte bijlage invult. Ook moet per onderdeel een apart instandhoudingsplan en een begroting worden ingeleverd. In de groene begroting mag geen gebouwd worden opgenomen en omgekeerd mag in de gebouwde begroting geen groen worden opgenomen. De gebouwde elementen zijn wel zelfstandige onderdelen en gelden niet als onderdeel van het groene monument.