Vraag en antwoord
 • Wat is een beschermd stads- of dorpsgezicht?

  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ongeveer 400 van deze beschermde gebieden.

 • Mag er gebouwd worden in een beschermd stads- of dorpsgezicht?

  Wat er gebouwd mag worden is afhankelijk van de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan biedt. U kunt bij de gemeente vragen om het bestemmingsplan in te zien. Dit bestemmingsplan biedt -als het goed is-bescherming aan de karakteristieke historisch ruimtelijke hoofdstructuur (patroon van (water)wegen, situering van de bebouwing, open groene ruimtes e.d.) zoals omschreven in de Toelichting bij het aanwijzingsbesluit tot het beschermd stads/dorpsgezicht. Het is een taak van de gemeente om dit bestemmingsplan tijdig te actualiseren en om toezicht te houden op de naleving van het bestemmingsplan. Overigens is het ook weer niet zo dat een bestemmingsplan het hele dorp of stad "op slot zet": nieuwe -en van het geldende bestemmingsplan afwijkende ontwikkelingen- behoeven een gedegen ruimtelijke onderbouwing, waarin het cultuurhistorisch belang in het geval van een beschermd stads-/dorpsgezicht een zwaarwegend belang is. Bij afwijking van het bouwplan van het geldende bestemmingsplan, dient de gemeente een nieuw bestemmingsplan op te stellen, waartegen een ieder zienswijzen kan indienen bij de gemeenteraad.

 • Worden er afspraken gemaakt tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de betreffende gemeente over het beschermend bestemmingsplan?

  Het klopt dat er bij aanwijzingen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht altijd afspraken worden gemaakt tussen Rijksdienst en betreffende gemeente over het beschermen van het gebied middels een zgn. beschermend bestemmingsplan (conform art 36 Mw. 1988). In het algemeen ligt de periode voor het maken van beschermende bestemmingsplannen op ca. 3 jaar, hiervoor bestaat echter geen vaste termijn van orde. Er staan ook geen sancties op als de gemeente dit nalaat. Wel zal een gemeente bouwplannen moeten aanhouden in het kader van artikel 51 Woningwet als er voor betreffend gebied geen beschermend bestemmingsplan ter inzage is gelegd. De gemeente is er dus alles aan gelegen om wel een beschermend (dat is niet hetzelfde als conserverend!) bestemmingplan op te stellen voor een aangewezen gebied.

 • Zijn alle panden binnen een beschermd stads-of dorpsgezicht een beschermd monument?

  Nee, niet alle panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht krijgen automatisch de status van beschermd monument. Binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht bevinden zich wel monumneten, maar dit geldt dus niet voor alle panden. Ook bestaan er geen subsidieregelingen voor beschermde stads- en dorpsgezichten.