Vraag en antwoord
 • Moet een voornemen tot vervreemding gelijktijdig in de Staatscourant en op de Afstotingsdatabase van de Museumvereniging gepubliceerd worden?

  Publicatie in de Staatscourant en op de Afstotingsdatabase kan gelijktijdig. Plaatsing op de Afstotingsdatabase moet echter wel met de mededeling dat eventuele toekenning van een object alleen kan op voorwaarde dat er geen gehonoreerde zienswijzen ingediend worden bij het bevoegd bestuursorgaan. Ook dient er niet een advies te zijn van een onafhankelijke toetsingscommissie die vervreemding afwijst.

 • Moet voor objecten die beschadigd of total loss zijn ook de vervreemdingsprocedure gevolgd worden?

  Ja.

 • Wie houdt toezicht op de vervreemdingsprocedure?

  De Erfgoedinspectie kan als toezichthouder voor de Erfgoedwet onderzoeken of de bepalingen van de vervreemdingsprocedure worden nageleefd. Zo kan de Erfgoedinspectie vragen of

  • een voorgenomen besluit tot vervreemding op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
  • over een besluit tot vervreemding advies is gevraagd aan een commissie van onafhankelijke deskundigen.

  Hóe het toezicht is geregeld hangt af van de organisatie die de procedure moet toepassen.

  • Voor het toezicht op een gemeente, een waterschap of een provincie is in eerste instantie de gemeenteraad, het algemeen bestuur of Provinciale Staten verantwoordelijk.
  • Het toezicht op het toepassen van de procedure door andere publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals universiteiten, wordt uitgeoefend door de Erfgoedinspectie.
 • Geldt het volgrecht bij vervreemding?

  Dat is mogelijk als het om de vervreemding van kunstwerken gaat die nog auteursrechtelijk beschermd zijn en waarbij een professionele kunstverkoper betrokken is als tussenpersoon.

  Op www.rijksoverheid.nl leest u meer over het volgrecht.