Bouwhistorisch onderzoek werkt!

Deze brochure laat zien hoe gemeenten op basis van oude en nieuwe kaarten en aanvullend bouwhistorisch onderzoek tot een historische waardenkaart kunnen komen.

Veel grotere Nederlandse monumentengemeenten brengen de bouwhistorische waarden al systematisch in kaart. Het is echter nog geen algemene praktijk in alle gemeenten. Deze brochure laat door middel van praktische tips zien hoe een gemeente bouwhistorisch onderzoek kan aanpakken. Zo kunnen kleine gemeenten die zelf de expertise niet in huis hebben, een onderzoeksbureau inschakelen. Daarnaast zijn er juridische mogelijkheden om dergelijk bouwhistorisch onderzoek te bevorderen en de uitkomsten te verwerken in het ruimtelijk beleid. Die ruimte is er volop via de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Gemeentewet en de Wet op de Ruimtelijke ordening.

Cultuurhistorie in beeld

Moderne monumentenzorg vraagt van gemeenten dat ze cultuurhistorie meewegen in hun erfgoedbeleid en hun ruimtelijke plannen. Bouwhistorisch onderzoek van individuele panden, maar ook van woonblokken, parken, stadsdelen en buitengebieden helpt de cultuurhistorie binnen de gemeente in beeld te brengen. Die kennis kan een waardevolle inspiratiebron zijn bij ruimtelijke planvorming en helpt bij de toetsing van voorgenomen ontwikkelingen. Deze brochure helpt het gemeenten om bouwhistorisch onderzoek te bevorderen en een plaats te geven in het gemeentelijk beleid.

Voor wie

Deze brochure is bestemd voor medewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met erfgoedbeleid en ruimtelijke planvorming.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISSN: 97890-76046-65-5
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011

Delen: