Monumentenregister

Deze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument.

Op www.monumentenregister.nl zijn de gegevens terug te vinden over rijksbeschermde monumenten zoals die zijn opgenomen in het monumentenregister. In het register is opgenomen: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving (dit is veelal de historische omschrijving uit het aanwijzingsbesluit en deze is daarom niet altijd actueel), plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en eventueel het complexnummer. Deze informatie wordt continu aangevuld met actuele gegevens. Hieraan zijn overige gegevens toegevoegd, voor zover deze voorhanden zijn.

Nationale betekenis

Rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit. Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen. Een deel van de monumenten is niet alleen beschermd vanwege de eigen monumentale waarde, maar ook vanwege een waardevolle samenhang met andere beschermde monumenten. Die monumenten zijn dan onderdeel van een beschermd complex. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. Voorwaarde voor het toekennen van subsidie of een lening is dat het monument is ingeschreven in dit register.

Voor wie

Deze website is voor erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden die op zoek zijn naar informatie over een Rijksmonument.

Delen: