Waterbodems en archeologie
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Te vaak wordt de waterbodem in gemeentelijk archeologiebeleid buiten beschouwing gelaten. Deze brochure geeft antwoord op de belangrijkste vragen over maritieme archeologie en gemeentelijk beleid.

Volgens de Monumentenwet is de gemeente verplicht om in een bestemmingsplan rekening te houden met de in de bodem aanwezige en de te verwachten archeologische waarden. Anders dan vaak wordt gedacht, geldt dit ook voor alle wateren binnen het gemeentelijk grondgebied, zelfs als die in beheer zijn van Rijkswaterstaat of een waterschap. De beheerder is namelijk allereerst verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en waterveiligheid, terwijl de gemeente toeziet op de zorgvuldige omgang met archeologische waarden.

Verwachtingskaart

Bij het vormgeven van het gemeentelijk archeologiebeleid en bestemmingsplannen blijft de waterbodem nog vaak buiten beeld. Daardoor wordt bij ontwikkelingen niet altijd rekening gehouden met het erfgoed onder water of in oude waterbodems. Zo verdwijnen ongezien sporen uit ons maritieme verleden. Toch is er beleidsmatig weinig verschil tussen land- en waterarcheologie. Veel gemeenten beschikken al over een archeologische verwachtingskaart, die in één oogopslag de waarden en verwachtingen in een gebied zichtbaar maakt. Deze kaart kan meestal eenvoudig aangevuld worden met de watergebieden.

Voor wie

Deze brochure is voor beleidsmakers bij de gemeente die te maken hebben met maritieme archeologie binnen gemeentegrenzen.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013

Delen: